Luyện bài tập với chủ đề "Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (41%)

THÔNG HIỂU (48%)

VẬN DỤNG (11%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện