Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập Nhật Bản - Phần 2 - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (62%)

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (10%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện