Luyện bài tập với chủ đề "Bài 3: pH của dung dịch. Chuẩn độ acid - base" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (32%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (32%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện