Luyện bài tập với chủ đề "Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (65%)

THÔNG HIỂU (35%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện