Đề thi HKI - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: HKI

Bắt đầu làm bài