Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 7, 8, 9 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài