Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 7, 8, 9 lớp 9 và 1/2 chương 1 lớp 10

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Ở vùng Địa Trung Hải loại công cụ quan trọng nhất, giúp sản xuất phát triển là gì?


Câu 4 Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật?

 


Câu 5 Nhận biết

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

 


Câu 7 Nhận biết

Năm 1919, bản Yêu sách của nhân dân An Nam đã được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị quốc tế nào?

 


Câu 9 Thông hiểu

Ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các cư dân cổ đại phương Đông là


Câu 16 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

 


Câu 17 Nhận biết

Lực lượng nào đã dọn đường cho quân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Câu 18 Nhận biết

Xương hóa thạch của loài vượn cổ xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 21 Nhận biết

Người tối cổ xuất hiện cách đây 4 triệu năm sống theo

 


Câu 22 Thông hiểu
Câu 23 Thông hiểu

Yếu tố nào sau đây tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời nguyên thủy?


Câu 25 Nhận biết

Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

 


Câu 29 Vận dụng

Yếu tố nào sau đây không tác động đến các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?


Câu 32 Vận dụng

Những hoạt động nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin, lý luận giải phóng dân tộc về nước của Nguyễn Ái Quốc có tác động như thế nào đến quá trình thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam?

 


Câu 37 Vận dụng cao

Bài học kinh nghiệm nào là lớn nhất của khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng trong cuộc cách mạng tháng Tám (1945)?

 


Câu 39 Vận dụng cao

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào

 


Câu 40 Vận dụng cao

Điểm khác biệt cơ bản của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX so với phong trào đấu tranh sau chiến tranh thế giới thứ nhất là