Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Đề bài

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Lời giải chi tiết

Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí các-bỏ-níc, ánh sáng để tạo thành các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm,...

HocTot.Nam.Name.Vn

close