Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

+ Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: ΔABC sau khi thực hiện phép quay tâm C, góc 90º rồi lấy đối xứng qua d được ΔA1B1C1.

⇒ ΔABC = ΔA1B1C1

+ Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

Ví dụ: ΔABC sau khi thực hiện liên tiếp phép quay tâm C góc 90º; đối xứng qua đường thẳng d và phép vị tự tâm B tỉ số 1,5 được ΔA1B1C1

Nam.Name.Vn

 

Quảng cáo