• pic

  Bài 1 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu sự khác biệt giữa quá trình tiêu hoá và hoạt động tiêu hoá.

 • pic

  Bài 2 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động nào?

 • pic

  Bài 3 trang 49 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 49 Sách bài tập Sinh học 8. Sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng diễn ra như thê nào?

 • pic

  Bài 1 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 50 Sách bài tập Sinh học 8. Các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 2 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 50 sách bài tập Sinh học 8. Các biến đổi hoá học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 50 sách bài tập Sinh học 8. Các hoạt động của quá trình tiêu hoá có mối liên quan với nhau như thê nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 50 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 50 Sách bài tập Sinh học 8. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 3 trang 51 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 51 Sách bài tập Sinh học 8. Hoạt động hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 51 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 51 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ tiêu hoá có thể bị tổn thương và hoạt động tiêu hoá có thể kém hiệu quả bởi các tác nhân như thế nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 51 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 51 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hoá có hiệu quả.