• pic

  Bài 1 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Cơ thể người có những tuyến nội tiết nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Vai trò của các tuyến nội tiết là gì ?

 • pic

  Bài 3 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết.

 • pic

  Bài 4 trang 124 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ mổỉ quan hệ giữa hệ thẩn kinh và hệ nội tiết trong điểu hoà và phối hợp các quá trình sinh lí trong cơ thể.

 • pic

  Bài 5 trang 124 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến giáp và tuyến cận giáp.

 • pic

  Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

 • pic

  Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Sự điều hoà đường huyết luôn giữ được ổn định diễn ra như thế nào ?

 • pic

  Bài 3 trang 125 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường là gì ?

 • pic

  Bài 4 trang 125 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của các hoocmôn do các tuyến sinh dục tiết ra đối với sự biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.

 • pic

  Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 126 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn từ các tuyến nội tiết tạo ra ngấm thẳng vào máu được vận chuyển