Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Đề bài

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Lời giải chi tiết

 

Nhờ có gió nên lá cây lay động, diều bay

HocTot.Nam.Name.Vn

close