• Bài 1. Nhập môn hóa học

    Chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất Cu, O2, N2, HCl, H2SO4, O3, NH4NO3, Al, He, H2? Cho biết đâu là hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học trong các hiện tượng sau: a) Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.

    Xem lời giải