Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 161

Giải trang 161 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

1. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 1:

a) Pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 10%

b) Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M

2. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bài tập 2

a) Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4 M từ dung dịch MgSO4 2M

b) Pha chế 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close