Giải bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 8, Lập bảng chú giải cho lược đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng chú giải cho lược đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tổng hợp kiến thức 3 miền địa lí.

Lời giải chi tiết

I. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

1. Khu vực Đông Bắc

2. Khu vực Đồng bằng sông Hồng.

II. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

3. Khu vực Tây Bắc

4. Khu vực Bắc Trung Bộ.

III. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

5. Khu vực Tây Nguyên.

6. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

7. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo