Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).

Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong BaO có lẫn MgO?

Câu 3 (4 điểm): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & a)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}  \cr  & C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O  \cr  & b)S + {O_2} \to S{O_2}({t^0}) \cr} \)

Câu 2:

Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

BaO + H2O -> Ba(OH)2

Ba(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

Câu 3:

\(\eqalign{  & {H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O  \cr  & {n_{CuO}} = {{3,2} \over {80}} = 0,04 \cr&\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04\cr& \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04.98 = 3,92gam. \cr} \)

Khối lượng dung dịch => \({m_{dd}} = {m_{ct}}:C\% \)

=> \({H_2}S{O_4} = {{3,92} \over {4,9}}.100 = 80gam.\)

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: \({{6,4} \over {83,2}}.100\%  = 7,69\% .\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close