• Lý thuyết Trạng ngữ

    Trạng ngữ chỉ nơi chốn, thời gian, nguyên nhân, mục đích, phương tiện

    Xem chi tiết
  • Bài tập Trạng ngữ

    Ghép các trạng ngữ với những câu phù hợp. Gạch chân dưới trạng ngữ trong câu và cho biết trạng ngữ đó chỉ gì? Nối các câu hỏi cho phần trạng ngữ với những ví dụ tương ứng. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau. Thêm trạng ngữ thích hợp để hoàn thành các câu sau

    Xem lời giải