Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Quảng cáo

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Trả lời:

 Giống nhau : 
*Cây tự thụ phấn : 
Qua 3 giai đoạn: sản xuất siêu nguyên chủng (SNC), nguyên chủng (NC), hạt giống xác nhận (XN) 

*Cây thụ phấn chéo : 
Qua 3 giai đoạn 
*Cây nhân giống vô sinh : 
Qua 3 giai đoạn: sản xuất tthế hệ vô tính SNC, thế hệ NC, thế hệ XN 

 Khác nhau : 
* Cây tự thụ phấn : 
- Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá 
- Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao 
* Cây thụ phấn chéo : 
- Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả 
- Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt 
* Cây nhân giống vô sinh : 
- Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC 
- Không yêu cầu cách ly

Quảng cáo