Bài tập mục II trang 52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 52 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Hô hấp là quá trình không ngừng.................. cho các tế bào của cơ thể và loại ................... khỏi cơ thể .....................

Quá trình hô hấp gồm ..................., ......................  và...................

Hô hấp gồm .................

Đường dẫn khí có chức năng:.................; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.

Lời giải chi tiết

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 khỏi cơ thể do các tế bào thải ra.

Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

Hô hấp gồm các cơ quan ở đường dẫn khí và hai lá phổi.

Đường dẫn khí có chức năng: dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close