Đề bài

Read the text about an interview. Choose the best options (A, B, C or D).

Yesterday I had an interview with Dr Louis, (20) ________ expert on teenage problems. He said teenagers today had many problems. “Many teenagers often stick to their smartphones and do not spend enough time studying,” Dr Louis said. He also stated that some teens always (21) ________ with their parents about many things. They might find it hard to study school subjects and keep up with friends. Many of them did not have enough time to relax, (22) ________ they felt tired and could not focus on studying. I asked (23) ________ there were any ways to help solve these problems and Dr Louis suggested some ideas. He said the first thing was to reduce teens’ time on their phones because this would help them focus more on schoolwork. Secondly, they should talk to their parents about their feelings so that they could understand each other. Thirdly, schools should (24) ________  less homework and create more outdoor trips. These solutions would help teenagers have a better life.

Câu 1
 • A

  a

 • B

  an

 • C

  the 

 • D

  ø

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ chỉ nghề nghiệp bắt đầu bằng nguyên âm “expert” (chuyên gia) cần dùng mạo từ “an”

Yesterday I had an interview with Dr Louis, an expert on teenage problems.

(Hôm qua tôi đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Louis, một chuyên gia về các vấn đề của thanh thiếu niên.)

Chọn B

Câu 2
 • A

  argues 

 • B

  to argue 

 • C

  argued 

 • D

  arguing

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc tường thuật dạng câu kể với động từ tường thuật “stated” (phát biểu): S + stated + that + S + V (lùi thì).

He also stated that some teens always argued with their parents about many things.

(Ông cũng phát biểu rằng một số thanh thiếu niên luôn tranh cãi với bố mẹ về nhiều thứ.)

Chọn C

Câu 3
 • A

  so

 • B

  for

 • C

  but

 • D

  as

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy

for: bởi vì

but: nhưng

as: vì

Many of them did not have enough time to relax, so they felt tired and could not focus on studying.

(Nhiều em không có thời gian nghỉ ngơi nên cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung vào việc học.)

Chọn A

Câu 4
 • A

  when

 • B

  if

 • C

  what

 • D

  which

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Tường thuật câu hỏi

Lời giải chi tiết :

when: khi

if: liệu rằng

what: cái gì

which: cái mà

Tường thuật câu hỏi Yes/ No: S1 asked if/ whether + S2 + V(lùi thì).

I asked if there were any ways to help solve these problems and Dr Louis suggested some ideas.

(Tôi hỏi liệu có cách nào giúp giải quyết những vấn đề này không và Tiến sĩ Louis đã gợi ý một số ý tưởng.)

Chọn B

Câu 5
 • A

  have

 • B

   take

 • C

  bring

 • D

  assign

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

have (v): có

take (v): lấy

bring (v): mang

assign (v): giao

Thirdly, schools should assign less homework and create more outdoor trips.

(Thứ ba, nhà trường nên giao ít bài tập về nhà hơn và tổ chức nhiều chuyến dã ngoại ngoài trời hơn.)

Chọn D

Các bài tập cùng chuyên đề