Đề bài

Choose the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 1
 • A

  tablet

 • B

  storage

 • C

  apron

 • D

  disease

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

tablet /ˈtæblɪt/

storage /ˈstɔrɪdʒ/

apron /ˈeɪprən/

disease /dɪˈziz/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn D

Câu 2
 • A

  journalist 

 • B

  battery

 • C

  musician

 • D

  vehicle

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

journalist /ˈdʒɜrnəlɪst/

battery /ˈbætəri/

musician /mjuˈzɪʃən/

vehicle /ˈviːəkl/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn C

Các bài tập cùng chuyên đề