Đề bài

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 1
 • A

  health

 • B

  thread

 • C

  great

 • D

  dead

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ea”

Lời giải chi tiết :

health /helθ/

thread /θred/

great /ɡreɪt/

dead /ded/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /eɪ/, các phương án còn lại phát âm /e/.

Chọn C

Câu 2
 • A

  show

 • B

  how

 • C

  snow 

 • D

  flow

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ow”

Lời giải chi tiết :

show /ʃoʊ/

how /haʊ/

snow /snoʊ/

flow /floʊ/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /aʊ/, các phương án còn lại phát âm /oʊ/.

Chọn B

Các bài tập cùng chuyên đề