Đề bài

Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là

 • A.
  động năng.
 • B.
  hóa năng.
 • C.
  thế năng đàn hồi.
 • D.
  quang năng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là thế năng đàn hồi.

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Đặc điểm của người bị bệnh hắc lào là?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cho các vai trò sau:

(1) Đảm bảo sự phát triển bền vững của con người.

(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận.

(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người.

(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu.

(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người.

Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>