Đề bài

Trong tự nhiên, nguyên sinh vật có vai trò:

 • A.
  Tảo có khả năng quang hợp có vai trò cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước.
 • B.
  Tảo và nguyên sinh vật là thức ăn cho động vật lớn hơn.
 • C.
  Một số nguyên sinh vật sống cộng sinh tạo mối quan hệ cần thiết cho sự sống của các loài động vật khác.
 • D.
  Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết vai trò của nguyên sinh vật.

Lời giải chi tiết :

Trong tự nhiên, nguyên sinh vật có vai trò cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước.

Tảo và nguyên sinh vật là thức ăn cho các động vật lớn hơn.

Một số nguyên sinh vật sống cộng sinh tạo nên mối quan hệ cần thiết cho sự sống của các loài động vật khác.

Chọn D.

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Khi nói về cách ngắm chừng qua kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đơn vị nào là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đơn vị đo khối lượng trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là đơn vị nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Điền vào chỗ trống “…” trong câu sau để được câu phát biểu đúng:

Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dùng khái niệm (1)…: Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng (2)… .

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Vật thể tự nhiên là

Xem lời giải >>