Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A.
  Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.
 • B.
  Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái đất tác dụng lên người đó.
 • C.
  Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.
 • D.
  Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật, nó không phụ thuộc vào trọng lượng của vật.

Lời giải chi tiết :

Chọn D.

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Khi nói về cách ngắm chừng qua kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đơn vị nào là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đơn vị đo khối lượng trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là đơn vị nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Điền vào chỗ trống “…” trong câu sau để được câu phát biểu đúng:

Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dùng khái niệm (1)…: Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng (2)… .

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Vật thể tự nhiên là

Xem lời giải >>