Đề bài

Listen to a podcast and complete the note below. Write only ONE word for each question.

School life:

At the age of  (36)__________, students take their first important exams.

Teenagers have to study at least (37)__________subjects.

School uniforms:

Uniforms help people to tell which school a student goes to.

In London, there are cases of (38)__________ and fighting between teens from different schools.

Free time:

(39)__________is the greatest interest for teenagers in Britain.

Rock, (40)__________, Blues, and EDM are popular types of music.

Teenagers often sing, make music, or eat together.

School life:

At the age of  (36)

, students take their first important exams.

Đáp án :

At the age of  (36)

, students take their first important exams.

Lời giải chi tiết :

36. sixteen: số 16

At the age of (36) sixteen, students take their first important exams.

(Ở tuổi mười sáu, học sinh tham gia kỳ thi quan trọng đầu tiên.)

Thông tin:

At the age of sixteen, most students take their first important exams.

(Ở tuổi mười sáu, hầu hết học sinh đều tham gia kỳ thi quan trọng đầu tiên.)

Đáp án: sixteen

Teenagers have to study at least (37)

subjects.

Đáp án :

Teenagers have to study at least (37)

subjects.

Lời giải chi tiết :

37. five: số 5

Teenagers have to study at least (37) five subjects.

(Thanh thiếu niên phải học ít nhất năm môn học.)

Thông tin: They have to study at least five subjects to prepare for the exams.

(Họ phải học ít nhất 5 môn để chuẩn bị cho kỳ thi.)

Đáp án: five

School uniforms:

Uniforms help people to tell which school a student goes to.

In London, there are cases of (38)

and fighting between teens from different schools.

Đáp án :

In London, there are cases of (38)

and fighting between teens from different schools.

Lời giải chi tiết :

38. bullying (V-ing): bắt nạt người khác

In London, there are cases of (38) bullying and fighting between teens from different schools.

(Ở London, có trường hợp bắt nạt và đánh nhau giữa thanh thiếu niên từ các trường khác nhau.)

Thông tin: In London, there are many cases of bullying and fighting between students from different schools.

(Tại London xảy ra nhiều trường hợp bắt nạt và đánh nhau giữa học sinh các trường khác nhau.)

Đáp án: bullying

Free time:

(39)

is the greatest interest for teenagers in Britain.

Đáp án :

(39)

is the greatest interest for teenagers in Britain.

Lời giải chi tiết :

39. music (n): âm nhạc

(39) Music is the greatest interest for teenagers in Britain.

(Âm nhạc là mối quan tâm lớn nhất của thanh thiếu niên ở Anh.)

Thông tin: Music is the number one interest for British teens.

(Âm nhạc là mối quan tâm số một của thanh thiếu niên Anh.)

Đáp án: Music

Rock, (40)

Blues, and EDM are popular types of music.

Đáp án :

Rock, (40)

Blues, and EDM are popular types of music.

Lời giải chi tiết :

Rock, (40) Hip-hop, Blues, and EDM are popular types of music.

(Rock, Hip-hop, Blues, và EDM là những thể loại nhạc phổ biến.)

Thông tin:  Rock, Hip-hop, Blues, and EDM are all popular.

(Rock, Hip-hop, Blues và EDM đều phổ biến.)

Đáp án: Hip-hop.

Phương pháp giải :

Bài nghe:

Welcome everyone to another episode of our podcast, where we learn about the life of teenagers in different parts of the world. Today we’re going to talk about Britain.

School life:

School British teenagers spend most of their time at school. At the age of sixteen, most students take their first important exams. They have to study at least five subjects to prepare for the exams. This means students need to spend 2 or 3 hours on homework after school.

School uniforms:

Visit almost any school in Britain and the first thing you'll notice is the school uniform. People can tell what school a student goes to thanks to the uniform he or she is wearing. In London, there are many cases of bullying and fighting between students from different schools.

Free time:

Music is the number one interest for British teens. But they certainly don't like all the same music! Rock, Hip-hop, Blues, and EDM are all popular. Teenagers love going out, too. They often get together to do the things they like, such as singing, making music, or just getting something to eat.

Tạm dịch:

Chào mừng mọi người đến với tập khác của podcast của chúng tôi, nơi chúng ta tìm hiểu về cuộc sống của thanh thiếu niên ở những nơi khác nhau trên thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nước Anh.

Đời sống học đường:

Thanh thiếu niên Anh dành phần lớn thời gian ở trường. Ở tuổi mười sáu, hầu hết học sinh đều tham gia kỳ thi quan trọng đầu tiên. Họ phải học ít nhất 5 môn để chuẩn bị cho kỳ thi. Điều này có nghĩa là học sinh cần dành 2 hoặc 3 giờ làm bài tập về nhà sau giờ học.

Đồng phục đi học:

Khi đến thăm hầu hết các trường học ở Anh, điều đầu tiên bạn chú ý đến là đồng phục học sinh. Mọi người có thể biết học sinh học trường nào nhờ vào bộ đồng phục mà em đang mặc. Tại London xảy ra nhiều trường hợp bắt nạt, đánh nhau giữa học sinh các trường khác nhau.

Thời gian rảnh:

Âm nhạc là mối quan tâm số một của thanh thiếu niên Anh. Nhưng chắc chắn họ không thích cùng một loại nhạc! Rock, Hip-hop, Blues và EDM đều phổ biến. Thanh thiếu niên cũng thích đi chơi. Họ thường cùng nhau làm những việc họ thích, chẳng hạn như ca hát, sáng tác nhạc hoặc đơn giản là đi ăn gì đó.

Các bài tập cùng chuyên đề