Đề bài

Read the passage and fill in each blank with the correct answer.

There are (26)_______ different kinds of theatre performances. Circus, carnival, nightclub, fair, vaudeville, musical comedy, ballet, modern dance, opera, and operetta are all forms of theatre. Motion pictures, television, and radio present all these forms.

Without any special (27)_______ like movies on screens, theatre acting can still perform a wide range of emotions. Some people go to the theatre to laugh, to relax, to escape (28)_______ their everyday worries and cares. Others go to experience, to feel the troubles and stories of the characters on the stage. Others search for adventure and excitement. Some are curious to find out (29)_______ other people live. Some go to learn, to gain a moral lesson. As the French actor Louis Jouvet said, “Faced with the mystery of life, men invented the theatre.” Theatre is the (30)_______ entertainment form of all.

Câu 1
 • A

  some

 • B

  a few

 • C

  few

 • D

  many

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lượng từ

Lời giải chi tiết :

some: một số

a few: một vài (ít)

few: rất ít, hầu như không có

many: nhiều

There are (26) many different kinds of theatre performances. Circus, carnival, nightclub, fair, vaudeville, musical comedy, ballet, modern dance, opera, and operetta are all forms of theatre.

(Có nhiều loại hình biểu diễn sân khấu khác nhau. Xiếc, lễ hội, hộp đêm, hội chợ, tạp kỹ, hài kịch, múa ba lê, múa hiện đại, opera và operetta đều là các hình thức sân khấu.)

Đáp án: D

Câu 2
 • A

  effects

 • B

  impacts

 • C

  influences

 • D

  results

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

effects (n): hiệu ứng

impacts (n): tác động

influences (n): ảnh hưởng

results (n): kết quả

Without any special (27) effects like movies on screens, theatre acting can still perform a wide range of emotions.

(Nếu không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào như phim trên màn ảnh, diễn xuất tại rạp vẫn có thể biểu diễn nhiều loại cảm xúc.)

Đáp án: A

Câu 3
 • A

  in

 • B

  on

 • C

  from

 • D

  with

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm động từ “escape from sth”: thoát khỏi cái gì/điều gì.

Some people go to the theatre to laugh, to relax, to escape (28) from their everyday worries and cares.

(Một số người đến rạp hát để cười, để thư giãn, để thoát khỏi những lo lắng và quan tâm hàng ngày của họ.)

Đáp án: C

Câu 4
 • A

  how

 • B

  where

 • C

  when

 • D

  what

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

how: như thế nào

where: ở đâu, nơi mà

when: khi nào

what: cái gì

 Some are curious to find out (29) how other people live.

(Một số tò mò muốn tìm hiểu cách người khác sống.)

Đáp án: A

Câu 5
 • A

  interesting 

 • B

  more interesting

 • C

  most interesting

 • D

  as interesting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu so sánh nhất

Lời giải chi tiết :

Trước tính từ cần điền có “tobe + the” => dấu hiệu câu so sánh nhất: “the most interesting”.

Theatre is the (30) most interesting entertainment form of all.

(Nhà hát là hình thức giải trí thú vị nhất trong tất cả.)

Đáp án: C

Các bài tập cùng chuyên đề