Đề bài

Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.

Câu 1
 • A

  bullying

 • B

  addicted

 • C

  interested 

 • D

  influence

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

bullying /ˈbʊl.i.ɪŋ/

addicted /əˈdɪk.tɪd/

interested /ˈɪn.tres.tɪd/

influence /ˈɪn.flu.əns/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Đáp án: B

Câu 2
 • A

  charger

 • B

  battery

 • C

  dictionary

 • D

  electronic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2, 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

charger /ˈtʃɑː.dʒər/

battery /ˈbæt.ər.i/

dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

electronic /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/

Phương án D có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Đáp án: D

Các bài tập cùng chuyên đề