Đề bài

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Câu 1
 • A

  reporter

 • B

  technology

 • C

  perform

 • D

  roar

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “o”

Lời giải chi tiết :

reporter /rɪˈpɔː.tər/

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/

perform /pəˈfɔːm/

roar /rɔːr/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɒ/, các phương án còn lại phát âm /ɔː/.

Đáp án: B

Câu 2
 • A

  survival

 • B

  victim

 • C

  hurricane

 • D

  disaster

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “i”

Lời giải chi tiết :

survival /səˈvaɪ.vəl/

victim /ˈvɪk.tɪm/

hurricane /ˈhʌr.ɪ.kən/

disaster /dɪˈzɑː.stər/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /aɪ/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/.

Đáp án: A

Câu 3
 • A

  costume 

 • B

  musical 

 • C

  production

 • D

  producer

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “u”

Lời giải chi tiết :

costume /ˈkɒs.tʃuːm/

musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/

production /prəˈdʌk.ʃən/

producer /prəˈdʒuː.sər/ hoặc /prəˈdjuːsər/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʌ/, các phương án còn lại phát âm /uː/.

Đáp án: C

Các bài tập cùng chuyên đề