Đề bài

Make complete sentences using the prompts.

34. My mum/ take/ train/ city centre/ at the moment.

Đáp án :

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

34. “at the moment” (lúc này) dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn;

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn : S + am/is/are + V-ing

take a train to somewhere : đi tàu đến đâu

My mum is taking a train to the city centre at the moment.

(Mẹ tôi đang đi tàu đến trung tâm thành phố vào lúc này.)

Đáp án: My mum is taking a train to the city centre at the moment.

35. David/ feel/ relieved/ because/ no one/ get injured/ during/ disaster/ last week.

Đáp án :

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

35. last week: tuần trước  dấu hiệu thì quá khứ đơn => Động từ chia ở thì quá khứ.

David felt relieved because no one got injured during the disaster last week.

(Mẹ tôi đang đi tàu đến trung tâm thành phố vào lúc này.)

Đáp án: David felt relieved because no one got injured during the disaster last week.

Các bài tập cùng chuyên đề