Đề bài

Combine the sentences using the words in brackets. Add a comma where necessary.

31. We will visit the national park. We will feed the gorillas. (WHEN)

Đáp án :

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề thời gian

Lời giải chi tiết :

31. Cấu trúc: When + present simple, S + will + be + Verb – ing: diễn tả 2 hành động đang diễn ra song song trong tương lai.

We will visit the national park. We will feed the gorillas.

(Chúng tôi sẽ đến thăm công viên quốc gia. Chúng ta sẽ cho khỉ đột ăn.)

=> When we visit the national park, we will feed the gorillas.

(Khi chúng tôi đến thăm công viên quốc gia, chúng tôi sẽ cho khỉ đột ăn.)

Đáp án: When we visit the national park, we will feed the gorillas.

32. The students will do some research on sea animals. Then they will visit the aquarium next week. (BEFORE)

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

32. Cấu trúc before ở tương lai: Before + hiện tại đơn, tương lai đơn: nói về một hành động, sự kiện sẽ xảy ra trước một hành động sự kiện nào đó.

The students will do some research on sea animals. Then they will visit the aquarium next week.

(Học sinh sẽ thực hiện một số nghiên cứu về động vật biển. Sau đó họ sẽ đến thăm thủy cung vào tuần tới.)

=> Before the students visit the aquarium next week, they will do some research on sea animals.

(Trước khi học sinh đi thăm thủy cung vào tuần tới, các em sẽ thực hiện một số nghiên cứu về động vật biển.)

Đáp án: Before the students visit the aquarium next week, they will do some research on sea animals.

33. We don't prevent illegal fishing. The population of blue whales will continue to drop. (IF)

Đáp án :

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

33. Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

We don't prevent illegal fishing. The population of blue whales will continue to drop.

(Chúng tôi không ngăn chặn việc đánh bắt trái phép. Số lượng cá voi xanh sẽ tiếp tục giảm.)

=> If we don't prevent illegal fishing, the population of blue whales will continue to drop.

(Nếu chúng ta không ngăn chặn việc đánh bắt trái phép, quần thể cá voi xanh sẽ tiếp tục giảm.)

Đáp án: If we don't prevent illegal fishing, the population of blue whales will continue to drop.

Các bài tập cùng chuyên đề