Đề bài

Read the text about pollution. Choose the best option (A, B, C or D).

POLLUTION!

Pollution occurs when there are many pollutants or dangerous substances in the ecosystem. Pollutants can be from nature, such as gases from volcanic eruptions or forest fires. They may also be the result of human activities, such as garbage or waste from factories. Pollutants have a negative impact on the quality of the air, water and land.

There are many human-made products that contribute to pollution. Vehicles like cars, trucks and planes release harmful gases and cause air pollution. The garbage from homes and factories pollutes the land and water. In addition to poisoning vegetation, pesticides also harm animals by flowing into lakes and rivers. When these resources are polluted, all living things in them, from tiny creatures to enormous blue whales, are in danger.

Although many people think the countryside is less polluted than the city, pollution can be everywhere. It can spread from urban to remote areas. For example, people can even find chemicals and pesticides in the Antarctic

ice sheets. According to the UN Environment Agency, plastic pollution is everywhere and even in isolated locations, such as the Mariana Trench, the deepest part of the Pacific Ocean.

Câu 1

According to paragraph 1, which are not pollutants?

 • A

  gases from volcanic eruptions

 • B

  gases from forest fires

   

 • C

  noises from factories 

 • D

  production wastes

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn 1, cái nào không phải là chất gây ô nhiễm?

A. khí từ các vụ phun trào núi lửa

B. khí từ cháy rừng

C. tiếng ồn từ nhà máy

D. chất thải sản xuất

Thông tin: Pollutants can be from nature, such as gases from volcanic eruptions or forest fires. They may also be the result of human activities, such as garbage or waste from factories.

(Các chất ô nhiễm có thể đến từ thiên nhiên, chẳng hạn như khí từ các vụ phun trào núi lửa hoặc cháy rừng. Chúng cũng có thể là kết quả của các hoạt động của con người như rác thải hoặc chất thải từ các nhà máy.)

Chọn C

Câu 2

What does the word pesticides in paragraph 2 refer to?

 • A

  vehicles

 • B

  chemical substances

   

 • C

  gases

 • D

  creatures

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ “pesticides” ở đoạn 2 đề cập đến điều gì?

A. phương tiện

B. chất hóa học

C. khí

D. sinh vật

Thông tin: In addition to poisoning vegetation, pesticides also harm animals by flowing into lakes and rivers.

(Ngoài việc đầu độc thực vật, thuốc trừ sâu còn gây hại cho động vật bằng cách chảy ra sông hồ.)

Chọn B

Câu 3

What does the word It in paragraph 3 refer to?

 

 • A

  The countryside

 • B

  The city

 • C

  The pollution

 • D

  The pollutant

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ It ở đoạn 3 ám chỉ điều gì?

A. Nông thôn

B. Thành phố

C. Ô nhiễm

D. Chất gây ô nhiễm

Thông tin: Although many people think the countryside is less polluted than the city, pollution can be everywhere. It can spread from urban to remote areas.

(Mặc dù nhiều người cho rằng nông thôn ít ô nhiễm hơn thành phố nhưng ô nhiễm có thể xảy ra ở khắp mọi nơi. Nó có thể lây lan từ thành thị đến vùng sâu vùng xa.)

Chọn C

Câu 4

Which word has the closest meaning to the word isolated?

 • A

  remote

 • B

  close

 • C

  lonely

 • D

  near

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ nào có nghĩa gần nhất với từ “isolated”?

A. xa

B. đóng

C. cô đơn

D. gần

Thông tin: According to the UN Environment Agency, plastic pollution is everywhere and even in isolated locations, such as the Mariana Trench, the deepest part of the Pacific Ocean.

(Theo Cơ quan Môi trường Liên Hợp Quốc, ô nhiễm nhựa xảy ra ở khắp mọi nơi và thậm chí ở những địa điểm biệt lập, chẳng hạn như rãnh Mariana, phần sâu nhất của Thái Bình Dương.)

Chọn C

Câu 5

Which is NOT TRUE according to the text?

 • A

  Only gases from vehicles cause pollution.

 • B

  Pollution has a negative impact on living conditions.

 • C

  Human activities contribute to pollution.

 • D

  Pollution occurs in both the city and the countryside.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Điều nào KHÔNG ĐÚNG theo đoạn văn?

A. Chỉ có khí thải từ xe cộ mới gây ô nhiễm.

B. Ô nhiễm có tác động tiêu cực đến điều kiện sống.

C. Hoạt động của con người góp phần gây ô nhiễm.

D. Ô nhiễm xảy ra ở cả thành phố và nông thôn.

Thông tin: There are many human-made products that contribute to pollution. Vehicles like cars, trucks and planes release harmful gases and cause air pollution. The garbage from homes and factories pollutes the land and water. In addition to poisoning vegetation, pesticides also harm animals by flowing into lakes and rivers.

(Có rất nhiều sản phẩm do con người tạo ra góp phần gây ô nhiễm. Các phương tiện như ô tô, xe tải và máy bay thải ra khí độc hại và gây ô nhiễm không khí. Rác thải từ các hộ gia đình và nhà máy gây ô nhiễm đất và nước. Ngoài việc đầu độc thực vật, thuốc trừ sâu còn gây hại cho động vật bằng cách chảy ra sông hồ.)

Chọn A

Các bài tập cùng chuyên đề