Đề bài

Read Rambabu Gupta's story. Choose the best option (A, B, C or D).

My name is Rambabu Gupta. I am from India. Last month, I had a motorbike accident in Thailand when I (21) ________ this beautiful country. On my first day there, I rode a motorbike to a local market. It was my first time riding a motorbike. The road was narrow and bumpy. I hit a big rock in the middle of the road while I (22) ________ slowly. I lost control (23) ________ fell off the motorbike. I felt hurt in my right arm. Luckily, a nice man came and took me to the hospital. The doctor said my arm was (24) ________ and needed a cast. I had to spend my other days in Thailand with a hanging arm. However, I felt lucky (25) ________ I didn't

have to take surgery.

Câu 1
 • A

  visit 

 • B

  visited

 • C

  to visit

 • D

  visiting

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

“last month” (tháng trước) là dấu hiệu chỉ thì quá khứ đơn => Động từ chia ở thì quá khứ.

Last month, I had a motorbike accident in Thailand when I (21) visited this beautiful country.

(Tháng trước, tôi đã gặp tai nạn xe máy ở Thái Lan khi tôi (21) đến thăm đất nước xinh đẹp này.)

Chọn B

Câu 2
 • A

  ride

 • B

  rode

 • C

  riding

 • D

  was riding

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + V quá khứ tiếp diễn + while + S + V quá khứ đơn: diễn tả một hành động diễn ra thì có một hành động khác xen vào.

I hit a big rock in the middle of the road while I (22) was riding slowly.

(Tôi va phải một tảng đá lớn ở giữa đường trong khi tôi (22) đang đi xe chậm.)

Chọn D

Câu 3
 • A

  but

 • B

  or

 • C

  and

 • D

  for

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

or: hoặc

and: và

for: cho

I lost control (23) and fell off the motorbike.

(Tôi bị mất lái (23) và ngã khỏi xe máy.)

Chọn C

Câu 4
 • A

  broken

 • B

  break

 • C

  broke

 • D

  breaking

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động ở thì quá khứ đơn: S + was/ were + V3 (+ by Sb/O)

The doctor said my arm was (24) broken and needed a cast.

(Bác sĩ nói cánh tay của tôi (24) bị gãy và cần bó bột.)

Chọn A

Câu 5
 • A

  so

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  because

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy

but: nhưng

and: và

because: bởi vì

However, I felt lucky (25) because I didn't have to take surgery.

(Tuy nhiên, tôi cảm thấy may mắn (25) vì không phải phẫu thuật.)

Chọn D

Các bài tập cùng chuyên đề