Đề bài

Choose the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 1
 • A

  capital

 • B

  pollution

 • C

  skyscraper

 • D

  countryside

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

capital /ˈkæp.ɪ.təl/

pollution /pəˈluː.ʃən/

skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pər/

countryside /ˈkʌn.tri.saɪd/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn B

Câu 2
 • A

  earthquake

 • B

  landslide

 • C

  collapse  

 • D

  shipwreck

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

earthquake /ˈɜːθ.kweɪk/

landslide /ˈlænd.slaɪd/

collapse /kəˈlæps/

shipwreck /ˈʃɪp.rek/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn C

Các bài tập cùng chuyên đề