Đề bài

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 1
 • A

  sea 

 • B

  head

 • C

  mea

 • D

  meal

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ea”

Lời giải chi tiết :

sea /siː/                    

head /hed/

meat /miːt/

meal /miːl/

Phần được gạch chân ở phương B được phát âm /e/, các phương án còn lại phát âm /i:/.

Chọn B

Câu 2
 • A

  reads

 • B

  eats 

 • C

  cooks

 • D

  hopes

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “s”

Lời giải chi tiết :

Cách phát âm đuôi -s, -es:

- Đuôi s, es phát âm là /iz/ khi tận cùng là các âm /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/.

- Đuôi s, es phát âm là /s / khi tận cùng là các âm /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/.

- Đuôi s, es phát âm là /z/ khi tận cùng là các âm còn lại.

reads /riːdz/

eats /iːts/

cooks /kʊks/

hopes /həʊps/

Phần được gạch chân ở phương A được phát âm /z/, các phương án còn lại phát âm /s/.

Chọn A

Câu 3
 • A

  popular

 • B

  cottage

 • C

  boring

 • D

  modern

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “o”

Lời giải chi tiết :

popular /ˈpɒp.jə.lər/

cottage /ˈkɒt.ɪdʒ/

boring /ˈbɔː.rɪŋ/

modern /ˈmɒd.ən/

Phần được gạch chân ở phương C được phát âm /ɔː/, các phương án còn lại phát âm /ɒ/.

Chọn C

Các bài tập cùng chuyên đề