• Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người SBT Giáo dục công dân 6

    Tình huống nào dưới đây là tình huống nguy hiểm từ con người. Quan sát các hình ảnh và cho biết, những tình huống dưới đây nguy hiểm như thế nào. Những việc làm nào dưới đây là nên làm hoặc không nên làm khi ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người. Cách ứng phó nào tương ứng với mỗi bước ứng phó nào trong tình huống nguy hiểm từ con người dưới đây. Đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi. Mối nguy hiểm nào Phương có thể gặp phải trong tình huống trên. Nếu là Phương, em sẽ ứng phó nh

    Xem lời giải