• Bài 5. Tự lập SBT Giáo dục công dân 6

    Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết các bạn trong hình đã thể hiện tự lập qua những việc làm nào. Hãy nối mỗi thông tin ở cột II với những thông tin tương ứng ở cột I sao cho phù hợp. Việc làm của bạn nào dưới đây thể hiện tính tự lập. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến nào dưới đây. Giải thích vì sao. Để rèn luyện tính tự lập, chúng ta cần thực hiện tốt những yêu cầu nào sau đây. Đọc những tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi. Em có đồng ý với quan điểm của Huệ hay không

    Xem lời giải