Bài 3 trang 38 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 5. Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

Đề bài

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

\(3,5\,\,; \,\,\;\; 6,33\,\,; \,\,\; \; 18,05\,\,; \,\,\;\; 217,908.\) 

Mẫu:        \(3,5 =3\dfrac{5}{10}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết

 \(6, 33 =6\dfrac{33}{100}\);                \(18,05 =18\dfrac{5}{100}\);             \(217,908 = 217\dfrac{908}{1000}\).

Nam.Name.Vn

list
close