• Bài 2. Yêu thương con người SBT Giáo dục công dân 6

    Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết mỗi hình ảnh nói lên điều gì về lòng yêu thương con người. Tìm 5 biểu hiện của yêu thương con người và 5 biểu hiện không yêu thương con người. Trong những việc làm sau, việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là yêu thương con người. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Trong các câu ca dao, tục ngữ sau, câu nào nói về lòng yêu thương con người. Em có nhận xét gì về hành vi của một số trẻ em trong tìn

    Xem lời giải