• Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân SBT Giáo dục công dân 6

    Quyền nào sau đây không phải là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình ảnh và thông tin dưới đây thể hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân. Hãy nối các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở cột I cho tương ứng với mỗi nhóm quyền ở cột II. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Trong câu chuyện trên, những hành vi nào là vi phạm pháp luật. H và N đã xâm phạm đến quyền gì của công dân. Hãy nêu một số ví dụ về các hành vi xâm phạm quyền học tập và quyền được pháp luật bảo

    Xem lời giải