Bài 1 trang 122 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 122 SGK Toán 5. Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Đề bài

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

- Diện tích một mặt = cạnh \(\times \) cạnh. 

- Diện tích toàn phần = diện tích một mặt \(\times \) 6.

- Thể tích = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) cạnh.

Lời giải chi tiết

+) Hình lập phương (1) và (2) học sinh tự tính.

+) Hình lập phương (3):

Vì \(36 = 6 \times 6\) nên cạnh hình lập phương dài \(6cm\).

Diện tích toàn phần là:            \( 36 \times 6 = 216\;(cm^2)\)

Thể tích hình lập phương là:     \( 6 \times 6 \times 6= 216\;(cm^3)\)

+) Hình lập phương (4):

Diện tích một mặt là:            \( 600 : 6 = 100\;(dm^2)\)

Vì \(100 = 10 \times 10\) nên cạnh hình lập phương dài \(10dm\).

Thể tích hình lập phương là:     \( 10 \times 10 \times 10= 1000\;(dm^3)\)

Ta có kết quả như sau:

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Thể tích hình lập phương
list
close